divendres, 21 d’octubre de 2011

26 d'octubre a 3 de novembre: El microscopi

Material que cal portar:
 • Bata
 • Llibreta
 • Llapis per dibuixar.

Material que no cal portar:
 • Microscopi
 • Preparacions microscòpiques

Guió de la pràctica:


Diagrama d'una cèl·lula animal (1. Nuclèol, 2. Nucli, 3. Ribosoma, 4. Vesícula, 5. Reticle endoplasmàtic rugós, 6. Aparell de Golgi, 7. Citosquelet (microtúbuls), 8. Reticle endoplasmàtic llis, 9. Mitocondri, 10. Vacúol, 11. Citoplasma, 12. Lisosoma. 13. Centríols.) [Viquipèdia]Posa el material al teu mòbil:

dissabte, 8 d’octubre de 2011

Setmanes del 10 al 21 d'octubre: Càlcul de la densitat de diversos sòlids

Material que cal portar de casa:
 • Un objecte sòlid per persona, de diàmetre màxim inferior a 2cm (boles de vidre, de metall, una pedra petita, un tros de suro, etc.)
 • Calculadora.
Material que no cal portar:
 • Balança
 • Proveta graduada

Activitat: Mesura de la densitat

Amb els objectes que heu portat calcularem la seva massa, el seu volum i mitjançant la fórmula de la densitat:


Heu de fer servir el Sistema Internacional d'unitats: Kg/m3.

 1. Fes una taula a la teva llibreta. A la part superior posa: Pes, Volum, Densitat en gr/ml i Densitat en Kg/m3. A la part esquerra escriu els diferents materials que heu portat.
 2. Pesa el teu objecte i anota-ho a la taula.
 3. Posa una quantitat d'aigua a la proveta fins que arribi a una graduació exacta, deixant espai suficient per poder introduir l'objecte que estàs mesurant.
 4. Observa ara l'augment del nivell de l'aigua i apunta la diferencia a la taula.
 5. Calcula les densitats fent servir la fórmula anterior.
 6. Repeteix els passos 2 a 5 per a la resta d'objectes del teu grup.


Escriu el procés que has seguit per calcular la densitat i escriu la llista d'objectes ordenat de menor a major densitat.


Posa el material al teu mòbil: